STATUT / STATUE

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama 74/14 Skupština Hrvatskog kluba njemačkih doga, na svojoj sjednici održanoj dana 07.03.2015. godine donijela je novi

S T A T U T
HRVATSKOG KLUBA NJEMAČKIH DOGA
Uvodno :
Hrvatski klub njemačkih doga je kinološka udruga Hrvatske za uzgoj i rad pasmine njemačkih doga, koju zbog općeg 9unapređivanja kinologije a poglavito uzgoja, odgoja, i zaštite pasmine njemačkih doga, kao i radi unapređivanja, usavršavanja i podizanja opće i stručne razine uzgajivača i ljubitelja pasmine njemačkih doga, osnivaju kinolozi, uzgajivači i ljubitelji pasmine njemačkih doga.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad HRVATSKOG KLUBA NJEMAČKIH DOGA ( u daljnjem tekstu: Klub ).
Članak 2.
Naziv Kluba glasi: HRVATSKI KLUB NJEMAČKIH DOGA.
Skraćeni naziv Kluba glasi: HKND.
Naziv Kluba u prijevodu na njemačkom jeziku glasi:
KROATISCHER DEUTSCHER DOGGEN CLUB
Skraćeni naziv Kluba na njemačkom jeziku glasi: KDDC.
Klub djeluje na području Republike Hrvatske.
Članak 3.
Sjedište Kluba je u Zagrebu.
Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.
Članak 4.
Klub ima znak.
Znak kluba je okruglog oblika, podijeljen na dva koncentrična polja. U unutrašnjem polju je grafički stilizirana glava njemačke harlekin doge, a u vanjskom polju uz obod, u gornjem dijelu je ispisan tekst: Hrvatski klub njemačkih doga, u središnjem dijelu sa svake strane nalaze se po dva crvena kvadratića, koji simboliziraju dio Hrvatskog grba, a u donjem dijelu ispisan je skraćeni naziv na hrvatskom i njemačkom jeziku HKND – KDDC.

Članak 5.
Klub posjeduje pečat.
Pečat Kluba okruglog je oblika, promjera 40 mm.
Na pečatu je grafički stilizirana glava njemačke doge; uz obod je ispisan naziv Kluba na hrvatskom jeziku, te skraćeni naziv na hrvatskom i njemačkom jeziku.
Upotreba i način čuvanje pečata utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog odbora.
Članak 6.
Klub predstavlja i zastupa Predsjednik i Tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe da zastupaju Klub.
Članak 7.
Klub je nevladina i neprofitna pravna osoba, a upisuje se u Registar udruga.
Klub može osnivati podružnice, a odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.
Podružnice nisu pravne osobe.
Za preuzete obveze klub garantira svim svojim sredstvima.
Članak 8.
U klubu nije dopuštena rasna, etnička, nacionalna, vjerska, spolna ili politička diskriminacija kao ni kršenje slobode i prava čovjeka i građanina.
Članak 9.
Klub je član Hrvatskog kinološkog saveza ( u daljem tekstu HKS-a) te ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz Statuta i Pravilnika HKS-a i Zakona.
Članak 10.
Klub se učlanjuje u međunarodne asocijacije klubova Njemačkih doga .
Odluku o učlanjenju donosi Upravni odbor.
Članak 11.
Rad kluba je javan.
Javnost rada kluba ostvaruje se izvješćima svojim članovima i drugima zainteresiranim pojedincima i udrugama o cjelokupnom djelovanju kluba, kroz određeno razdoblje.
Javnost se ostvaruje i putem eventualnog izdavanja biltena, putem elektronske pošte i web komunikacije.
II. CILJEVI I DJELATNOSTI
Članak 12.
Cilj Kluba je promicanje, razvitak i unapređenje uzgoja Njemačkih doga u Hrvatskoj. Zaštita zdravlja njemačkih doga, promicanje spoznaja o toj pasmini, očuvanje čistokrvnosti pasmine, normiranje i poštivanje uzgojnih pravila.

Članak 13.
U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 12. Klub će obavljati sljedeće djelatnosti:
 • Međusobno educiranje članova kluba i rad na zaštiti, promociji, očuvanju i odgoju čistokrvne pasmine njemačke doge:
 • Savjetovanje prilikom nabave njemačke doge, uzgoju, prehrani i odgoju štenadi
 • Savjetovanje kod kombinacija pri parenju s namjerom postignuća i očuvanja najboljih karakteristika pasmine njemačke doge
 • Organiziranje kinoloških manifestacija i sličnih događanja čiji su nositelji članovi, te organiziranje predavanja i seminara
 • Organiziranje izložbi njemačkih doga, i promotivnih akcija.
 • Vođenje evidencije o čistokrvnoj pasmini njemačke doge
 • Skrb oko stručnog razvoja njemačke doge u Hrvatskoj.
 • Izdavačka djelatnost iz područja djelatnosti Kluba, sukladno Zakonu
 • Zalagati se za zaštitu životinja predlaganjem mjera i akcija
 • Suradnja sa srodnim klubovima u Hrvatskoj i inozemstvu, te kinološkim savezima
 • Organiziranje izleta, i sličnih događanja sukladno Zakonu
III. ČLANSTVO
Članak 14.
Članom Kluba može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članom Kluba može postati i malodobna osoba, starija od četrnaest(14) godina, uz odobrenje roditelja ili staratelja, koji supotpisuju Pristupnicu .
Članom Kluba mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.
Članstvo može biti redovito i počasno.
Redoviti članovi Kluba plaćaju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.
 Članak 15.

Članom udruge postaje se upisom u popis članova koji s moze voditi elektronski ili ručno .
Članak 16.
Upravni odbor može imenovati počasne članove Kluba. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.
Članak 17.
Ako bi članom kluba postale osobe koje su prethodno kršile kinološke propise ili su im izrečene pravomoćne kinološke ili slične kazne, a koje su ili su bile na snazi prilikom učlanjenja, Upravni odbor ima pravo isključiti iz članstva takvu osobu, koja u tom slučaju može podnijeti prigovor Skupštini Kluba.
Članom kluba ne može postati osoba koja je isključena iz članstva neke kinološke udruge na području Republike Hrvatske a nije rehabilitirana.
Članak 18.
Članovi Kluba imaju pravo:
– sudjelovati u aktivnostima Kluba,
– biti informirani o radu Kluba,
– punoljetni članovi da biraju i da budu birani u tijela upravljanja Klubom.
Članovi Kluba imaju dužnosti:
– poštovati odluke tijela Kluba,
– poštovati odredbe Statuta, Pravilnika i ostalih akata kluba,
– plaćati redovito godišnju članarinu.
Članak 19.
Članstvo u klubu prestaje:
– Istupanjem
– Privremenim isključenjem zbog neplaćanja članarine.
– Isključenjem, odlukom Stegovnog suda, Upravnog odbora ili Skupštine
– Nastupom okolnosti zbog kojih članstvo više nije moguće
Odluku o privremenom isključenju donosi Upravni odbor, u slučaju kad članarina klubu nije podmirena za prethodnu godinu plus tri mjeseca. Privremeno isključeni član ne može sudjelovati u radu Skupštine i drugih tijela kluba. Privremeno isključeni član može obnoviti članstvo plaćanjem članarine za tekuću godinu. Privremeno isključeni član koji ne plati članarinu klubu za period duži od dvije godine trajno se isključuje iz kluba odlukom Upravnog odbora. Trajno isključeni član za obnovu članstva treba ponovo podnijeti zahtjev i prijavnicu, a o prijemu odlučuje Upravni odbor.
U slučaju kršenja Statuta, uzgojnih pravila ili drugih prekršaja odluku o isključenju iz točke tri ovog članka donosi Stegovni sud, a u drugom stupnju Upravni odbor.
Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju u bilo kojem slučaju, odnosno odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se u roku 15 dana podnijeti pisani prigovor Skupštini.
Skupština o prigovoru odlučuje na svojoj prvoj redovnoj sjednici.
Odluka Skupštine je konačna
Članak 20.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini,odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa,Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge-Sastav,mandat,način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština:Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

IV. TIJELA KLUBA
Članak 21.
Tijela Kluba su:
– Skupština
– Predsjednik
– Upravni odbor
– Nadzorni odbor
a) SKUPŠTINA
Članak 22.
Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja poslovima kluba.
Skupštinu čine svi redoviti punoljetni članovi Kluba.
Članak 23.
Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna, izvanredna i svečana.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje.
Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri (4) godine.
Izvanredna sjednica Skupštine se saziva povodom nekog izvanrednog događaja, te joj je sadržaj rada određen tim događajem.
Svečana sjednica Skupštine se saziva u povodu nekih naročito značajnih i svečanijih događaja za klub, odnosno Hrvatsku kinologiju.
Članak 24.
Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik kluba ( u daljem tekstu Predsjednik) na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju sjednice Skupštine, Predsjednik određuje vrijeme i mjesto održavanja sjednice te predlaže dnevni red.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Upravni ili Nadzorni odbor , odnosno 1/3 od ukupnog broja članova Kluba.
U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine predlagatelji su dužni predložiti vrijeme, mjesto i dnevni red sjednice Skupštine.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine u roku četrnaest (14 ) dana od dana dostave zahtjeva, a sjednica se mora održati najkasnije u roku trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva.
Ako Predsjednik ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 4. ovoga članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine, uz dostavu prijedloga dnevnog reda, te mjesta i vremena održavanja sjednice .
Pozivi za sjednicu Skupštine dostavljaju se članovima najmanje sedam dana prije sjednice.
U slučaju isteka mandata skupštinu sazivaju 3.redovita člana udruge
Članak 25.
Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, a ako je i dopredsjednik odsutan ili spriječen , onda član Upravnog odbora kojeg odredi Predsjednik.
Ako Predsjednik nije odredio voditelja sjednice, sjednicom predsjedava najstariji član Upravnog odbora.
O radu Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani kluba.
Zapisnik potpisuju Predsjednik (voditelj sjednice), zapisničar i dva ovjerovitelja koji se biraju na sjednici iz redova članova Skupštine koji prisustvuju sjednici.
Članak 26.
Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Kluba.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Ukoliko na sjednici nije prisutna natpolovična većina članova Skupštine, početak sjednice odgađa se za jedan (1) sat. Nakon tog roka mogu se donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutna najmanje 1/6 članova Skupštine, s tim da se odluke donose 3/4 većinom prisutnih članova Skupštine.
Odluka o izmjeni ili dopuni Statuta kluba , i odluka iz članka 52. stavka 2 donosi se većinom od dvije trećine (2/3) nazočnih članova Skupštine.
Članak 27.
Skupština Kluba nadležna je i obavlja sljedeće poslove:
– donosi, mijenja i dopunjuje Statut,
– donosi, mijenja i dopunjuje i druge opće akte kluba, osim onih koji su dati u nadležnost Upravnog odbora,
– donosi proračun i usvaja završni račun kluba,
– donosi plan i program rada na prijedlog Upravnog odbora
– bira i razrješuje Predsjednika,
– bira i razrješuje članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
– bira Voditelja uzgoja
– bira i razrješuje članove Stegovne komisije
– razmatra i usvaja izvješća, Voditelja uzgoja, Nadzornog odbora, Stegovne komisije, blagajnika i Predsjednika
– donosi odluku o počasnim članovima,
– donosi odluke o nagradama i priznanjima.
– odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Kluba,
– odlučuje u drugom stupnju o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
– odlučuje u trećem stupnju o prigovorima na odluke Stegovne komisije
– donosi sve odluke u vezi s radom Kluba za koje nije nadležan Upravni odbor
b) PREDSJEDNIK
Članak 28.
Klub ima Predsjednika.
Predsjednika bira Skupština iz redova svojih članova, na rok od četiri (4) godine i može biti ponovno izabran.
Predsjednik je ujedno i Predsjednik Upravnog odbora.
Kandidat za Predsjednika mora imati najmanje pet (5) podupirućih potpisa – glasova članova Skupštine.
Ako je predloženo više kandidata sačinjava se lista po abecednom redu, te je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova prisutnih članova Skupštine.
Ako dva ili više kandidata za Predsjednika dobiju u prvom krugu glasovanja isti broj glasova, oni idu u drugi krug glasovanja i sve tako dok se ne dobije kandidat s najviše glasova.
Predsjednik se bira u načelu javnim glasovanjem, osim ako najmanje deset članova ne zatraže tajno glasovanje.
Članak 29.
Skupština može opozvati Predsjednika, ako zaključi da on ne izvršava svoje dužnosti, ako ne postupa u skladu sa uputama i smjernicama Skupštine , ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Kluba,te sukladno članku 27. ovog Statuta, izabrati novog, koji započinje novi mandat.
Predsjednik može tražiti da bude razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev, nakon čega će Skupština, sukladno članku 27.ovog Statuta, izabrati novog Predsjednika.
Odluku o opozivu predsjednika donosi Skupština, na prijedlog najmanje deset redovitih članova Kluba.
Članak 30.
Predsjednik je nadležan da:
– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
– predstavlja i zastupa klub,
– potpisuje opće akte i odluke koje donose Skupština i Upravni odbor,
– sklapa sve ugovore u ime kluba,
– skrbi o namjenskom trošenju – korištenju sredstava,
– skrbi o pravovremenom izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine i Upravnog odbora,
– predlaže Skupštini izbor članova Upravnog odbora,
– predlaže Upravnom odboru izbor dopredsjednika,
– usklađuje rad Skupštine, Upravnog odbora i pomoćnih tijela,
– skrbi o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i Upravnog odbora,
– skrbi o redu i poštivanju odredaba poslovnika na sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora, te predlaže zaključke,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim normativnim aktima kluba.
c) UPRAVNI ODBOR
Članak 31.
Između zasjedanja Skupštine poslovima kluba upravlja Upravni odbor, kao upravno i Izvršno tijelo Kluba.
Članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Upravnog odbora.
Članak 32.
Upravni odbor ima pet (5) članova.
Po funkciji članovi Upravnog odbora su, Predsjednik i Voditelj uzgoja.
Preostala tri (3) člana Upravnog odbora bira Skupština iz svojih redova, na prijedlog Predsjednika.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.
Članovi Upravnog odbora se biraju javnim glasovanjem, a izabrani su, ako se za njih izjasne, većinom glasova, prisutni članovi Skupštine.
Dopredsjednika bira Upravni odbor, na mandat od četiri (4) godine, i on zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Članak 33.
Upravni odbor djeluje na sjednicama, koje saziva i njima rukovodi Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik.
Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri (3) mjeseca.
Upravni odbor donosi odluke, ako je prisutna natpolovična većina svih članova.
Odluka je punovažna, ako se za nju izjasni natpolovična većina prisutnih članova.
Sjednica Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda zakazuje se najmanje osam (8) dana prije njenog održavanja.
U hitnim slučajevima ovaj rok može biti kraći ali ne kraći od četiri (4) dana.
Članak 34.
Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini, koju je dužan obavještavati o svom radu i svojim odlukama.
Ako pojedini član Upravnog odbora ne izvršava poslove i zadaće, odnosno, ako Skupština zaključi da to radi protivno odlukama Skupštine i Upravnog odbora, on će biti opozvan, a na njegovo mjesto će se, po prijedlogu Predsjednika, izabrati novi član.
Ako se na temelju utvrđenja iz stavka 2. ovog članka, opozove cijeli Upravni odbor, uključivo i Predsjednik, postupit će se po odredbama ovog Statuta i izabrati novi Predsjednik i cijeli Upravni odbor.
Upravni odbor ili njegov član se opozivaju po postupku po kojem su izabrani.
Članak 35.
Kad tijekom mandata član Upravnog odbora podnese ostavku ili iz nekih drugih razloga bude onemogućen da obavlja dužnost člana Upravnog odbora, na prijedlog Predsjednika , Upravni odbor može izabrati novog člana, kojeg obvezno mora potvrditi Skupština na prvoj slijedećoj sjednici.
Na način iz prethodnog stavka mogu biti izabrana maksimalno dva(2) nova člana Upravnog odbora, a ukoliko se slučaj ponovi mora se održati izborna Skupština u roku iz članka 35.
Članak 36.
Kad u bilo kojem slučaju ostane upražnjeno mjesto Predsjednika, prije isteka roka na koji je izabran, mandat prestaje i svim članovima Upravnog odbora, s danom održavanja prve naredne sjednice Skupštine na kojoj se obvezno bira novi Predsjednik i članovi Upravnog odbora, a koja se mora održati u roku trideset (30) dana.
Do sjednice Skupštine , ako Predsjednik više nije u mogućnosti obavljati dužnost Predsjednika, poslovima kluba i radom Upravnog odbora rukovodi od Upravnog odbora izabrani dopredsjednik.
Članak 37.
Upravni odbor je nadležan da:
– donosi Poslovnik o svom radu,
– priprema nacrt Statuta i drugih akata,
– donosi odluke o pridruživanju u međunarodne klubove ili asocijacije.
– donosi odluku o osnivanju pomoćnih tijela Upravnog odbora te utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlaštenja, te ocjenjuje njihov rad,
– donosi odluku o prijemu članova,
– donosi odluke o visini i načinu plaćanja članarina,
– predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
– donosi odluke u drugom stupnju, na žalbe po odlukama Stegovne komisije,
– bira i razrješuje Tajnika,
– bira i razrješuje blagajnika,
– bira i razrješuje prisjednike Uzgojnog odbora,
– donosi odluke iz djelokruga Skupštine, ako je to radi hitnosti potrebno, osim donošenja završnog računa, s tim da sve takve odluke Skupština osnaži na svojoj prvoj idućoj sjednici,
– odlučuje o provođenju proračuna kluba,
– odlučuje o nabavi, otuđenju i raspolaganju s pokretnom imovinom kluba,
– predlaže odluke o nagradama i priznanjima,
– provodi odluke Skupštine,
– na prijedlog Predsjednika bira dopredsjednika koji je ujedno i dopredsjednik kluba,
– priprema za sjednicu Skupštine prijedloge svih normativnih akata i drugih odluka koje donosi Skupština,
– rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Stegovne komisije, kao i ostale prigovore i podneske,
– razmatra izvještaje svojih tijela,
– donosi odluke o osnivanju podružnica,
– obavlja i druge poslove i zadaće iz svog djelokruga, kao i poslove iz djelokruga Skupštine za koje ga ona ovlasti.
d) TAJNIK
Članak 38.
Klub ima Tajnika.
Tajnika bira Upravni odbor na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova.
Tajnik:
– vodi popis članova
– čuva klupsku dokumentaciju
– priprema materijale za sjednice Upravnog odbora ili Skupštine
– dostavlja materijale članovima
– vodi evidenciju o nazočnima
– vodi zapisnike Upravnog odbora.
e) BLAGAJNIK
Članak 39.
Klub ima blagajnika.
Blagajnika bira Upravni odbor. Blagajnik ne mora biti član Upravnog odbora. Mandat blagajnika traje do opoziva.
Blagajnik:
– Vodi financijsko materijalno poslovanje kluba
– Vodi brigu o pravovremenom podmirenju financijskih obveza
– Ubire članarinu
– Podnosi financijska izvješća Skupštini i Upravnom odboru
– Na zahtjev podnosi izvješća Nadzornom odboru
Blagajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru.
f) NADZORNI ODBOR
Članak 40.
Rad i poslovanje kluba nadgleda Nadzorni odbor od tri (3) člana.
U Nadzorni odbor se biraju i dva (2) zamjenika.
Članovi Nadzornog odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi ni jednog tijela Kluba.
Članove Nadzornog odbora i njihove zamjenike bira Skupština Kluba na četiri (4) godine, iz svojih redova.
Članovi Nadzornog odbora i njihovi zamjenici mogu biti ponovno izabrani bez ograničenja.
Izabrani zamjenici radit će u Nadzornom odboru ako izabrani članovi, iz bilo kojeg razloga, ne mogu, u određenom razdoblju, sudjelovati u njegovom radu.
Članak 41.
Nadzorni odbor:
– nadzire zakonitost rada i poslovanja Kluba,
– nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza Kluba,
– nadzire poštivanje odredbi Statuta i općih akata Kluba, te odluka svih tijela Kluba,
– nadzire financijsko i materijalno poslovanje Kluba,
– predlaže mjere radi uklanjanja i sprečavanja neispravnosti u radu Kluba i njegovih tijela,
– poduzima i druge potrebne mjere u svezi sa svojim djelokrugom rada.
Članak 42.
Nadzorni odbor bira iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika.
Nadzorni odbor radi na sjednicama ako je prisutna natpolovična većina članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.
U slučaju da je odluka donesena natpolovičnom većinom prisutnih članova Nadzornog odbora, tada član koji nije glasao za odluku ima pravo na izdvojeno mišljenje, koje upućuje u pisanom obliku Skupštini, te ga Skupština prima na znanje prilikom razmatranja izvješća nadzornog odbora.
Nadzorni odbor svoje zaključke, u pisanom obliku, dostavlja svim zainteresiranim.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik.

Članak 43.
Ako Nadzorni odbor utvrdi da je neka odluka bilo kojeg tijela Kluba protivna zakonima i drugim propisima ili odredbama ovog Statuta i općih akata Kluba, on će provedbu takve odluke privremeno suspendirati i zatražiti da je tijelo Kluba, koje ju je donijelo, ponovno razmotri i donese novu sukladno zakonima i drugim propisima, odnosno odredbama ovog Statuta i općih akata Kluba.
Ako tijelo Kluba ne prihvati primjedbe Nadzornog odbora, on će o tome obavijestiti Skupštinu, čija je odluka konačna.
Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini, kojoj podnosi izvještaj o svom radu.
g) STEGOVNA KOMISIJA
Članak 44.
Stegovnu komisiju bira Skupština kao svoje pomoćno tijelo i pomoćno tijelo Upravnog odbora.
Stegovna komisija broji tri (3) člana koji se biraju iz redova članova kluba.
Članovi stegovne komisije između sebe biraju predsjednika.
Stegovna komisija uvijek radi u punom sastavu i odluke donosi većinom glasova
Stegovna komisija se bira na rok od četiri(4) godine i može biti ponovo birana.
Stegovna komisija može biti opozvana i prije isteka roka na koji je izabrana, prema odredbama ovog Statuta.
Članak 45.
Redoviti članovi kluba, prekršajno odgovaraju za povrede Statuta i drugih normativnih akata kluba, za učine – povrede utvrđene Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti HKS-a.
Prekršajni postupak i sva druga pitanja u svezi s tim, uređena su Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti HKS-a.
Članak 46.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može uputiti svaki član kluba uz obrazloženje.
Stegovna komisija odlučuje ima li temelja za pokretanje stegovnog postupka.
Članak 47.
U stegovnom postupku mogu se izreći stegovne mjere:
– opomena,
– zabrana djelovanja na određeno vrijeme,
– isključenje
Članak 48.
Protiv odluke stegovne komisije može se uputiti žalba Upravnom odboru koji odlučuje u drugom stupnju i čija je odluka konačna, osim u slučaju isključenja.
Na drugostupanjsku odluku Upravnog odbora u slučaju isključenja , može se podnijeti žalba Skupštini čija je odluka konačna.
g) UZGOJNI ODBOR
Članak 49.
Uzgojni odbor čine voditelj uzgoja i četiri prisjednika.
Voditelja uzgoja bira Skupština , i mandat mu traje do opoziva
Prisjednike bira Upravni odbor na period od četiri (4) godine.
Ako u toku mandata netko od prisjednika iz određenih razloga više ne može obavljati dužnost, onda Upravni odbor bira zamjenu.
Uzgojni odbor donosi odluke ako je prisutno najmanje 3 člana odbora.
Uzgojni odbor odlučuje o svemu vezano za uzgojni pravilnik, za uzgoj i uzgojnu kontrolu, te žalbe vezane uz uzgoj.
Uzgojni odbor je nadležan za edukaciju i obrazovanje uzgajivača.
Uzgojni odbor organizira tečajeve o uzgoju.
h) OSTALA POMOĆNA TIJELA
Članak 50.
Za izvršenje pojedinih zadaća iz svoje nadležnosti Skupština i Upravni odbor mogu osnivati svoja pomoćna tijela (odbore, komisije, savjete, itd.).
Odlukom o osnivanju utvrđuje se djelokrug, prava i obveze te sastav tih tijela.
Pomoćna tijela odgovaraju za svoj rad osnivaču.
V. IMOVINA KLUBA, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA
Članak 51.
Klub pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, obavljanja vlastitih djelatnosti, sukladno posebnim propisima, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Kluba.
O načinu upravljanja prikupljenim sredstvima odlučuje Upravni odbor.
Članak 52.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Kluba, članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Kluba i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.
Članak 53.
Financijska godina Kluba počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.
VI. PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 54.
Klub prestaje sa radom kada se ostvari neki od razloga prestanka utvrđen prema Zakonu o udrugama. U slučaju kada odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupština, odluka se donosi 3/4 većinom glasova svih članova HKND.
Članak 55.
U slučaju prestanka rada Kluba njegova imovina će se, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predati na upravljanje HKS-u.

10. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE
Članak 56.
Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnoga odbora. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskoga postupka upisuje u registar kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge
VII. INFORMIRANJE ČLANSTVA
Članak 57.
Članovi Kluba imaju pravo uvida u rad tijela Kluba i odluke koje ta tijela donose. Informacije o aktivnostima Kluba, radu njezinih tijela, te o donesenim odlukama, članovi Kluba dobivaju putem biltena koji im se dostavlja najmanje jednom godišnje, te objavom na službenim web stranicama kluba.
VIII. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 58.
Ovaj Statut donesen je na sjednici Skupštine kluba održanoj 07.03.2015. godine, u Zagrebu, i stupa na snagu odmah.

predsjednik
Robert Jakopač